Nawya.in

nawya

Wednesday, October 17, 2007

15)
..
વરતાઈ આવે છે.

વ્યક્તી વરતાઈ આવે છે ,
વાતો માં વિનય પરથી.

વ્હાલ વરતાઈ આવે છે,
નયનો નાં અમી પરથી .

ધીરજ વરતાઈ આવે છે,
જીભ નાં અંકુશ પરથી.

દોસ્ત વરતાઈ આવે છે,
વેરી નાં વેર પરથી.

અને

નફરત વરતાઈ આવે છે,
આંખ ની કીકી પરથી.


1 comments:

Neela said...

દોસ્તી વરતાઈ આવે છે
તમારા ઈ મેલમાં